Restauratie van het grafveld

 

 

 

 

Impressie van de situatie na de herinrichting (Illustratie: Ulco Glimmerveen)

 

 

Restauratie grafveld Busjop in 2010-2011

 

Vanaf het eind van de 19e eeuw werd een groot deel van het Leudal beplant met vooral naaldbomen. Ook de grafheuvels bij de Busjop werden beplant. Naarmate de bomen ouder werden, brachten de wortels in toenemende mate schade toe aan de grafheuvels. Boswerkzaamheden deden daar nog een schepje boven op. En door het bos werden de grafheuvels ook aan het oog onttrokken.

 

In 2004 vond een eerste restauratie plaats. Alle bomen op en direct om de grafheuvels werden weggehaald en de bovenlaag van de grafheuvels werd hersteld door het aanbrengen van zand en heideplaggen. Na deze restauratie worden ze jaarlijks door Staatsbosbeheer gemaaid zodat ze niet opnieuw begroeid raken met bomen en struiken.

 

 

 

 

                                                                                                                                     situatie na de restauratie in 2004

 

 

Aansluitend op de eerste restauratie ontwikkelden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Staatsbosbeheer plannen voor een grootschalige restauratie van het Grafveld Busjop. Doel van die restauratie was ter plaatse een open heidelandschap te creëren, het landschap waarin het grafveld ontstond. De grafheuvels worden daarmee weer goed zichtbaar. Deze restauratie startte in november 2010 en werd zomer 2011 afgerond. Tussen de verschillende restauratiefasen verrichtte het RCE archeologisch onderzoek. De bevindingen zijn te lezen op de webpagina ‘Grafveld’ van deze site.

 

 

 

Fase 1: Verwijdering van de ondergroei

 

Op 4 november 2010 is het startsein gegeven voor het project ‘Restauratie grafveld Busjop’. Onder toeziend oog van projectleider Hans Levels van Staatsbosbeheer gaven wethouder Joerie Minses van de gemeente Leudal, beleidsmedewerker Arne Haytsma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en districtshoofd Arjan van der Zee van Staatsbosbeheer de aanzet tot het ontdoen van een prehistorische grafheuvel van begroeiing. Na korte tijd lieten de genodigden zich ook niet onbetuigd, ze stortten zich vol overgave met de aangereikte snoeischaren op de vegetatie. In de loop van het verdere najaar zijn het braamstruweel, de struiken en de kleine boompjes op het grafveld Busjop gesnoeid en gekapt en het snoeisel en hout afgevoerd.

 

 

 

                        

 

                                                                                                                                     (Foto: © Cees van Rooijen, RCE)

 

 

 

                              

 

                                                                                                                     (Foto: © Tuin en Landschap Schreuder Neuteboom)

 

 

Fase 2:  Verwijdering van de bomen

 

Winter 2010-11 werden vrijwel alle naaldbomen weggehaald maar veel van de loofbomen langs de paden bleven staan. Door deze werkzaamheden is het open landschap gecreëerd waarin het grafveld ooit lag. Ook is een doorkijk gerealiseerd van de zandrug waarop de grafheuvels  liggen, naar het beekdal.

 

 

Fase 3: Verwijdering van de humeuze bovenlaag

 

In het voorjaar van 2011 is een 5-10 cm van de humuslaag van de bodem tussen de grafheuvels verwijderd. Daarmee is het voedselarme zand aan de oppervlakte gekomen en een belangrijke voorwaarde geschapen om de groei van hei te stimuleren. De boomstobben zijn verpulverd om latere beheerswerkzaamheden mogelijk te maken.

 

 

 

                       

 

                                                                                                                                     (Foto: © Sjra van Horne)

 

 

 

                            

 

 

 

Fase 4: Restauratie van de heuvels

 

In de laatste fase van de restauratie van het grafveld zijn in de zomer van 2011 kleine oneffenheden, zoals konijnenpijpen, aangevuld en de heuvels met een dunne laag schoon lemig zand iets opgehoogd. Zo zijn ze meer zichtbaar, beleefbaar en beter beheerbaar. Dit werk werd uitgevoerd door de Archeologische Monumentenwacht (AMW). Tussen de heuvels is een wandelpad aangelegd en er is een doorkijk gerealiseerd naar het beekdal. Wonend en werkend aan de overkant van de beek, keken de bewoners destijds op naar de dekzandrug waar hun grafveld lag.

 

Met maaisel van heidevelden waarin zich volop zaden bevinden, zijn de grafheuvels afgedekt. Deze laatste werkzaamheden zijn eind augustus – begin september uitgevoerd.

 

 

 

 

                                                                                  opgehoogde grafheuvel met op de voorgrond het nieuwe wandelpad

 

 

 

 

                                                      zomer 2011: drie opgehoogde heuvels met op de voorgrond het pas ontdekte langbed

 

 

 

Afsluiting

 

Na een besloten officiële afsluiting, werd de herinrichting op monumentendag 2011 gevierd met een publieksdag. Medewerkers van het Openluchtmuseum Eindhoven lieten zien hoe in het verre verleden wol gekleurd werd met plantenwortels, draden werden gesponnen met een spintol en stoffen geweven zonder weefgetouw. Na het houthakken maakte je vuur met een vuurslag van ijzer en een stuk vuursteen, dat overigens wel de nodige oefening vergt. Graanmalen gebeurde met een steen.

 

 

 

 

                                        Bij de officiële afsluiting werd een offer gebracht door de ‘stamoudste’ (Foto: © Wim Cruysberg)

 

 

 

                  

 

                        Graan wrijven tot meel

 

 

 

                                

 

                                                                                                                                                                      Weven van stoffen

 

 

 

                     

 

                                                                                               Spinnen met een spintol

 

 

 

Beheer na de herinrichting

 

Als geen beheer plaatsvindt, zal de natuur zijn loop nemen en het grafveld na de herinrichting uiteindelijk weer begroeid raken met bos. In de eerste vijf jaar moet de hei eerst stevig voet aan de grond krijgen. In die jaren zal maaien de aangewezen vorm van beheer zijn die moet voorkomen dat struikgewas en ontkiemende boomzaden zich ontwikkelen. Na de eerste vijf jaar worden mogelijk ook schapen ingezet om de vegetatie kort te houden. De begrazing zal in dat geval altijd maar een beperkt deel van het jaar plaatsvinden, daarom worden geen veeroosters of permanente hekwerken in het gebied geplaatst. Als schapen ingezet worden, blijven ze op hun plek door een tijdelijke afrastering die weer weggehaald wordt als de schapen vertrekken.

 

 

 


 

Topvondst 2011

 

Op de vierde Limburgse Archeologie Dag, een congres voor professionals en niet professionals georganiseerd door het Limburgs Museum in Venlo, werd in april 2012 door de deelnemers uit vijf genomineerden de ‘Topvondst 2011’ gekozen. De restauratie van het grafveld Busjop heeft bij deze verkiezing de tweede plaats behaald.

 

 


 

Voor het project is subsidie verleend door:

 

- De Gemeente Leudal (www.leudal.nl)

- De  Provincie Limburg via Platteland in Uitvoering / de Gebiedscommissie Nederweert (www.nederweert.plattelandinuitvoering.nl)

- Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

 

                                                       

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


 

       

                        

                       Home